หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แชร์หน้านี้ Line

ประวัติโดยสังเขป

  • สำนักงานพิสิฐ เหมะธุลินทนายความ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความฉบับที่ 2/2546 วันที่ 2 กันยายน 2546
  • บริษัท พีเอช ลอว์ แอสโซซิเอท แอนด์ คอนซัลทิง จำกัด  ทะเบียนเลขที่ 0305563006171
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายของศาลเยาวชนและครอบครัว
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาทนายความเป็นทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney ตามข้อบังคับสภาทนายความ พ.ศ. 2551
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  • จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ปี พ.ศ.2551
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  • เป็นวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์
  • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท/ห้างร้าน อื่นๆ
  • อดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานใหญ่ เขตดินแดง กทม.  สังกัดกระทรวงยุติธรรม